fbpx
skip to Main Content

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Peame privaatsust väga tähtsaks ja kaitseme meie valduses olevaid isikuandmeid korralduslike, füüsiliste ja tehniliste vahenditega. Lähtume isikuandmete kasutamisel vaikimisi ja lõimitud andmekaitsest ettevõtte kogu tegevuse ulatuses. Töötleme isikuandmeid teenuse osutamise, turvalisuse tagamise, turunduse, müügi ja ettevõtte toimimise eesmärgil. Töötleme nende isikute andmeid, kes kasutavad, on kasutanud, on avaldanud soovi kasutada meie teenuseid või on muul moel meie teenusega seotud.  Kogume andmeid, mida on meile edastanud isik ise, temaga seotud organisatsioon, meie koostööpartner või mis on avalikult kättesaadavad.

Lähtume isikuandmete töötlemise headest tavadest ning õigusaktidest, mis reguleerivad isikuandmete kasutamist ja meie tegevust. Rakendame andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks meetmeid. Kasutame isikuandmeid ainult selle eesmärgi nimel, milleks oleme need kogunud, ja ainult ulatuses, milleks meil on alus. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kui on vajalik eesmärgi täitmiseks ning kustutame ebaõigeid või aegunud andmeid regulaarselt. Edastame isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult ulatuses, mis on vältimatult vajalik teenuse pakkumiseks (tootjad, edasimüüjad, teenusepakkujad jt), ettevõtte toimimiseks või mis on nõutud õigusaktides. Hoiame isikuandmete töötlemist minimaalsel vajalikul tasemel, oma koostööpartneritega oleme kokku leppinud andmete konfidentsiaalsena hoidmise ja enamus meie koostööpartneritest töötlevad andmeid Euroopa Liidus või piisavatel andmekaitsetingimustel.

Isikul on võimalik enda andmete töötlemisega seonduvates küsimustes ja õiguste realiseerimiseks (parandamine, väljastamine jm) pöörduda meie poole kontaktidel info(at)cybers.eu, +372 669 9707, Pärnu mnt 139f, 11317 Tallinn. Juhul kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.